بسمه تعالی
رهبر فرزانه و عزیزمان سال جدید را سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی نامگذاری کردند.
ما باید سهم خودمان را در تحقق این فرمایش رهبری ادا کنیم.
با همکاری و تعامل خوب بین دولت و ملت مشکلات کشورمان انشاءالله حل خواهد شد.
جان ناقابل ما فدای رهبر عزیزمان.