بسمه تعالی

این دو قطعه از استاد مرحوم بسیار زیبا و شنیدنی هستند!!!!