بسمه تعالی

جلسه قرآن این هفته منزل آقای مهران حاج آبادی برگزار شد.

از پدر و مادرش به خاطر میزبانی بسیار خوب تشکر می کنیم.