سلام

از زحمات پدر و مادر آقا محمد حسین در باشکوه برگزار کردن جلسه قرآن کمال تشکر را داریم