سلام این تصاویر مربوط به تاریخ 94/12/20 در مدرسه شهید مطهری می باشد جای تعدادی از دوستان خالی بود.